(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2018
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
Památky
Kostel sv. Martina v Brtníkách - v současnosti zcela zničen
Kostel sv. Martina byl vystavěn v letech 1709-16, věž dokončena v r. 1717.
Stavitelem byl Z. Hoffmann z Lipové. Kostel byl obnoven v l. 1858-72,r. 1859
byla rozšířena hřbitovní brána a u vchodu postaveny sochy sv. Martina a Floriána.
Další rekonstrukce probíhala v l. 1884-87. Kostel byl jednolodní, obdélný s
obdélníkovitým, polokruhově ukončeným presbytářem stála obdélníková sakristie
s oratořemi v patře. Kolem presbytáře vedla přízemní krytá chodba s obdélníkovou
předsíní v závěru kostela. Hranolová věž stávala v západním průčelí kostela.
Vnějšek kostela byl členěn dvojicemi lizén a obdélníkovými, segmentem ukončenými
okny. Věž, ve třetím patře polygonální, byla členěna ve spodní části lizénovými
rámci, v horní části oblamovanými lizénami a obdélníkovými polokruhem ukončenými
okny. Věž završovala cibulovitá báň. Presbytář byl sklenut valenou klenbou s lunetami,
závěr konchou s lunetami. Strop v lodi, podvěží a sakristie byly sklenuty křížově.
V kostele stávala trojdílná dřevěná kruchta. Zařízení pocházelo z konce 18. století
a z doby kolem r. 1800. Hlavní oltář z r. 1817 s obrazem od D.J. Kindermanna
z r. 1795 byl zdoben sochami sv. Petra a Pavla. Oltář sv. Jana Nepomuckého pocházel
z doby kolem r. 1800, obraz signovaný "J. Birnbaum" z r. 1840. Dva boční oltáře
z doby kolem 1800 nesly obrazy sv. Anny a Bolestné P. Marie z 19 stol. Kazatelna
byla zdobena luisézním ornamentem a sochami evangelistů. Pocházela z doby kolem
r. 1800 stejně jako varhany a kamenná křtitelnice. Navzdory snahám o alternativní
využití odsvěceného kostela bylo rozhodnuto o demolici. K odstřelu kostela sv. Martina
došlo 18.2.1975 v 11,00 hodin a k dostřelu nezřícené zdi (snad známka vzdoru) s
klenutím ve 12,15 hodin.

Křížová cesta - v současnosti obnovena
Křížová cesta v Brtníkách je umístěna na místě bývalého větrného mlýnu na západním
svahu Křížového vrchu. Zde byla roku 1768 místním Bratrstvem Nejsvětější Trojice
postavena barokní kaple Nejsvětější Trojice. Křížová cesta, která založená na úpatí
vrchu, vznikla jako v pořadí čtvrtá křížová cesta ve Šluknovském výběžku. Přístupovou
cestu k vrcholu lemuje 13 výklenkových kaplí vybudovaných v letech 1801-1804.
Součástí areálu byla kaple Božího hrobu (jako 14. zastavení) a Getsemanská zahrada
se sochami spících apoštolů. Zničená prošla spolu s kaplemi v letech 1998-1999
opravou, kterou iniciovali a zahájili zdejší obyvatelé, a přispěla na ni obec
Staré Křečany. Další obnova proběhla pod organizací našeho spolku v roce 2016-2017."Morový" sloup - původně zazděn v rohu garáže
"Morový" sloup, patrně však sloup s obchodní markou, tj. původně světského rázu,
s vyznačeným letopočtem 1682 je jednou z nejstarších dochovaných památek,
byl původně zazděn v rohu garáže, roku 2016 byl vyjmut a uložen do deponie obce Staré Křečany.

Smírčí kříž
Smírčí kříž - kulturní památka - s udávaným letopočtem 1642 nyní před domem
č.p. 266 byl snad vystavěn místními jako upomínka na rozčtvrcení zahradníka Engela
švédskými vojsky, coby špiona.


Mariánský sloup
V severní části Brtníků při původní cestě stojí na malém ostrohu mariánský sloup s
nástroji umučení Krista. Původní socha Piety je nezvěstná. Zapsán jako kulturní památka.
V roce 2015 byla statue obnovena po dohledem Národního památkového úřadu místním
licencovaným restaurátorem p. Kubištou díky finančním podpoře obce Staré Křečany
a našeho spolku. Bohužel nově umístěná socha Piety dle pokynu NPU musela být vytvořena
dle druhotně osazené sochy z jediné dochované fotografie (původní socha Piety byla
nepochybně mnohem kvalitnější a větší, než nepůvodní socha).


Křtící kámen
v době husitských válek se místní obyvatelstvo před plenícími vojsky skrývalo
v hlubokých lesích. Z té doby patrně pochází i křtící kámen poblíž bývalého
loveckého zámečku. Zmínky o něm sahají údajně až k roku 1423. K náboženským účelům
toto místo sloužilo po mnohá další staletí. V okolí je i kamenný oltář vytesaný ve skále.
Pruský dům - v současnosti zničen
Pod bývalým kostelem na křižovatce cest stával historický Pruský dům.
Tato unikátní dřevěná stavba pocházela z roku 1600 a byla již od počátku
20. století památkově chráněna. Bohužel ji stihl stejný osud jako
většinu památek v poválečné době byl, dům rozebrán na palivo.
Jeho maketa se údajně dochovala v drážďanském Muzeu lidového umění.Lovecký zámeček - v současnosti zcela zničen
Lovecký zámeček nechal v lesích cca 2 km jižně od Brtníků
roku 1771 postavit hrabě Franz Wilhelm ze Salm - Reifferscheidtu.
Udávaným stavitelem byl Anton Schmiedt z Prahy.
Zámek, typické barokní sídlo s několika apartmány,
byla jednoduchá obdélná přízemní budova s mansardovou střechou
o půdorysu necelých 40m x 16m. Objekt byl zakomponován do zahradnicky
upraveného prostředí a ležel v průsečíků několika alejí, probíhajících
lesním komplexem. Aleje, které vybíhaly od zámku ve směru hlavních
a vedlejších světových stran, tvořily osu parku, který měl podobu osmicípé hvězdy.
František Václav Salm-Reifferscheid ji pojmenoval dle dívčího
jména své manželky Walburgy (rozené ze Šternberka).
V zámku při lovech pobývala rodina majitele a část služebnictva,
hosté bydleli ve čtyřech pavilonech u alejí. Severozápadním směrem
byla postavena lesovna.
Po roce 1948 byl veřejnosti nepřístupný zámek v majetku
Státních lesů. V roce 1971 byl schválen směrný územní plán
krajinného celku Brtníky - Doubice, který povolil v
bezprostřední blízkosti zámečku výstavbu rekreačního střediska
Severočeského ředitelství spojů Ústí nad Labem a dětského tábora.
Bývalý park byl nenávratně narušen výstavbou chatek a dalších staveb.
Předimenzování okolí nevhodnou zástavbou, nezájem a bezohlednost
tehdejšího režimu přispěla k havarijnímu stavu stavby. Zámeček
byl v konečné fázi údajně napaden dřevokaznou houbou a hmyzem a roku 1993 demolován.
Dnes je zde neurčitý palouk a několik nevzhledných stavení správy pošt v Ústí nad Labem.

Klingerovy továrny/vily
Roku 1839 založil v Brtníkách Johan Klinger (narozený v Kopci) tradiční pletařskou
výrobu. Svoji živnost rodina začla v domě č.p. 58, kde i zakladatel dynastie zemřel.
Pletené výrobky nejlepší kvality vyráběné rodinou Klingerů v Brtníkách, Mikulášovicích,
Křečanech, ale i ve Vídni, byly známy po celé Evropě. Brtníky v té době prožívaly
nebývalý rozkvět. Do dnešních dnů se zachovaly vila rodiny¨a horní pletárna,
kterou se podařilo zachránit před připravovanou demolicí.Muka
V obci je lokalizováno bezpočet muk, v různém stavu a nepůvodní poloze.
Jejich množství a často i vysoká kvalita díla je překvapivá a lze bez nadsázky
říci, že obec Brtníky má jednu z nejvyššíc koncentrací sakrálních památek na
počet obyvatel i délku komunikací.Železnice
Italskými staviteli byla počátkem 20. století
vystavěna železnice, jedna z prvních v regionu,
tzv. Severní česká průmyslová dráha. V obci v té době
bylo několik velkých továren a dále Brtníky
byly vyhlášeným a navštěvovaným letoviskem, což
poskytovalo obživu mnoha zdejším obyvatelům.Fara
Cca 300 let stará fara s číslem popisným 2 byla bohužel
v roce 2012 úmyslně zapálena a dřevěné části lehly popelem.
Do dnešních dnů majitel neprovedl žádný záchranný zásah, patrně
v důsledku nezájmu, obvodové zdivo se pozvolna rozvaluje.
Odkazy