(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2019
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
24.1.2018 - Soutěž byla ukončena a účastníci byli informováni.
19.1.2018 - Oznámení o termínu a místu otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami budou protokolárně otevřeny dne 23.1.2018 v 18.00 v sídle
spolku. Otevírání obálek se mohou zůčastnit jen uchazeči, kteří podali nabídku k níže
uvedené výzvě, nebo zástupce uchazeče, který se prokáže plnou mocí.
OPAKOVANÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ze dne 4.12.2017Název zakázky: provedení oprav a údržby sakrálních a hřbitovních památek v obci Brtníky
Druh zakázky: veřejná zakázka dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ZADÁVACÍ PODMÍNKY1. Identifikační údaje zadavatele
1.1. Název zadavatele: Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER
1.2. Sídlo: Brtníky 40, Staré Křečany - Brtníky, 40760
1.3. IČ: 02656485
1.4. Registr: společnost je zapsaná pod spisovou značkou L 8927 v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
1.4. Účet: 107-6806490237/0100 KOMERČNÍ BANKA, a.s
1.5. Datová schránka: eyxjkxv
1.6. Email: zeidler(zavinac)zeidler.cz
1.7. Zadavatel není plátcem DPH.


2. Specifikace druhu a předmětu zakázky
2.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebně restaurátorských prací - opravy a obnovy sakrálních památek (4 boží muka), opravy a obnovy hřbitovní zdi a opravy a obnovy tří hřbitovních kaplí včetně oprav vitráží, fiál, střechy, oken fasády apod. vše v katastru obce Brtníky formou dodávky na klíč.
2.2. Podrobná specifikace je pak uvedena v zadávací dokumentaci.


3. Předpokládaná hodnota zakázky
3.1. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.


4. Zadávací dokumentace
4.1. Zadávací dokumentace je k disposici v elektronické podobě na vyžádání prostřednictvím požadavku zaslaného eletronickou poštou.5. Popis (specifikace) předmětu zakázky
5.1. Popis (specifikace) předmětu zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci.


6. Doba a místo plnění zakázky
6.1. Doba plnění: od podpisu smlouvy nejpozději do 31.8.2018.
6.2. Místo plnění: katastrální územní obce Brtníky.


7. Povinné součásti nabídky
7.1. Identifikace uchazeče (obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ, telefon, bankovní spojení, uvedení kontaktní a zodpovědné osoby, včetně telefonu a kontaktní e-mailové adresy).
7.2. Návrh nabídkové ceny dle článku 8.
7.4. Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče, kterými jsou (i) kopie nebo originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů, (ii) kopie nebo originál dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu potvrzujícího příslušné živnostenské oprávnění, (iii) kopie nebo originál dokladu o povolení k provádění restaurátorských činností (iv) podepsané prohlášení uchazeče o tom, že údaje v nabídce jsou pravdivé a správné a že je schopen požadovanou dodávku realizovat a že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu.
7.5. Nabídky se podávají vždy písemně a v listinné podobě. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a v jednom vyhotovení. Všechny listy nabídek musí být pevně spojeny. Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou uchazeče.
7.5. Součástí nabídky musí být podepsané čestné prohlášení uchazeče o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího řízení, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro posouzení jeho způsobilosti k realizaci zakázky, které by jinak mohly ovlivnit výsledek hodnocení nabídek.
7.6. Součástí nabídky musí být uvedení referencí - tj. popis podobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 12 měsících v okrese Děčín, přičemž neuvedení referencí, nebo žádná reference bude znamenat nesplnění kriterií této výzvy.


8. Nabídková cena
8.1. Uchazeč uvede položkový rozpočet pro všechny požadované součásti dodávky. Dále pak uvede výslednou cenu dodávky bez DPH a konečnou celkovou cenu s DPH. Takto nabídnutá cena bude předmětem hodnocení a musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s realizací dodávky. Nabídnutý položkový rozpočet pak bude součásti smlouvy o dílo uzavřené s uchazečem, který předloží nejlepší nabídku.
8.2. Veškeré ceny musí být uvedeny v Kč.
8.3. Zadavatel si vyhrazuje právo provést úhradu po provedení dodávky, nebo dílčí dodávky.
8.4. Všechny úhrady zadavatele budou prováděny v Kč převodem z účtu.
8.5. Zadavatel neposkytuje zálohové úhrady.


9. Způsob hodnocení nabídek
9.1. Hodnoceny budou pouze nabídky, které splní kriteria této výzvy k podání nabídky.
9.2. Pro hodnocení nabídek uchazečů stanovil zadavatel jediné hodnotící kritérium - nejnižší celkovou konečnou cenu s DPH.


10. Dodací a servisní podmínky
10.1. Zadavatel stanoví smlouvou o dílo podmínky provedení dodávky, přičemž uchazeč je povinen tuto smlouvu akceptovat.
10.2. Vzor smlouvy o dílo je součástí zadávací dokumentace.


11. Místo a lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta
11.1. Nabídky uchazeči doručí osobně nebo doporučenou poštou na adresu zadavatele v uzavřené obálce s označením VÝZVA - NEOTEVÍRAT na obálce.
11.2. Lhůta pro podání nabídek je 19.1.2018 20.00h místního času. Do této lhůty musí být nabídky doručeny.
11.3. Zadávací lhůta, tedy lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanoví v délce 120 kalendářních dní.12. Dodatečné informace
12.1. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a odmítnout všechny předložené nabídky.
12.2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
12.3. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy současně s překladem do českého jazyka.
12.4. Doklady, veřejnoprávní certifikáty, rozhodnutí, osvědčení a certifikáty, které se vztahují k předmětu plnění, musí být součástí nabídky.
12.5. Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby a vybranému zájemci z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
12.6. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky.
12.7. Uchazeč výslovně uvede v nabídce, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu.
12.8. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
12.9. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, jehož nabídka, nesplnila zadavatelem stanovené požadavky nebo neobsahovala zadavatelem požadované náležitosti.
12.10. Uchazečům v souvislosti se zrušením řízení o zadávání zakázky nevzniknou žádná práva ani nároky vůči zadavateli.
12.11. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů, které v souvislosti s podáním nabídky vynaloží.
12.12. Veškeré dotazy a požadavky uchazeče budou vyřizovány elektronickou poštou prostřednictvím adresy uvedené v identifikaci zadavatele.
Odkazy